O projektu

Projekat „Zajedno možemo“

Predstavlja inicijativu koja želi da kroz takmičenje učenika srednjih škola podstakne razvoj različitih aplikacija za mobilne telefone i unapredi kvalitet života, pre svega mladih osoba sa invaliditetom.

Ovaj program kreiran je na temelju društveno odgovornih i edukativnih modela ponašanja svih mladih u lokalnoj zajednici, a sa jasnim ciljem, da obezbedi lakšu integraciju i aktivno učešće osoba sa invaliditetom u savremenom društvu.

Interes cele zajednice je da pomogne pravilnu inkluziju svih osoba sa invaliditetom i obezbedi im održiv i u granicama mogućnosti, samostalan život u zajednici.

Projekat „Zajedno možemo“ sprovodi organizacija Centar za savremeno obrazovanje u saradnji sa Ministarstvom  trgovine, turizma i telekomunikacija i uz podršku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. 

Relevantnost projekta

Projekat je usmeren na dodatnu edukaciju učenika srednjih škola iz oblasti programiranja, osnaživanje, društvenu interakciju i dugoročno rešavanje problema nezaposlenosti i neaktivnosti mladih sa invaliditetom u lokalnoj zajednici.

Svesni činjenice da je permanentno obrazovanje uslov za moralni i društveni napredak, Projekat smo kreirali kao sinergiju znanja mladih i osoba sa invaliditetom, a sa ciljem prevazilaženja društvenih barijera, veće radne aktivacije i postizanja boljeg kvaliteta života lica sa invaliditetom.

Ciljne grupe i krajnji korisnici projekta

Osnovna ciljna grupa i direktni korisnici projekta „Zajedno možemo“ jesu mlade osobe sa invaliditetom starosti od 15-30 godina (posebno lica bez vida i sluha, lica sa motornim hendikepom i deca sa smetnjama u razvoju). Indirektni korisnici projekta su bliža i šira okolina lica sa invaliditetom, društvena zajednica, državne i nevladine institucije, učenici srednjih škola, nastavnici predmetne nastave, stručna javnost, lokalna zajednica.

Svrha projekta

Program nastoji da praktičnim alatima pomogne mladim osobama sa hendikepom u postizanju nezavisnosti, boljeg kvaliteta života, pristupačnosti IKT, radnoj aktivaciji i društvenom prihvatanju u lokalnoj zajednici. Program ima jasan cilj, da stvori uslove za uključivanje šire javnosti u rešavanje različitih problema lica sa invaliditetom, da pomogne u rešavanju socijalnih i ličnih problema i da utemenji jasnu podršku budućem socijalnom zapošljavanju. Podizanjem nivoa znanja iz sfere IKT, kao i različitih tehnika i veština iz oblasti programiranja, kod samih srednjoškolaca postiže se visok nivo svesti o pravcima budućeg profesionalnog i obrazovnog usavršavanja.

Koncept projekta

Kroz takmičenje učenika srednjih škola u izradi inovativne mobilne aplikacije za mlade osobe sa invaliditetom, kreira se pravilan društveno odgovoran model ponašanja mladih u lokalnoj zajednici. Koncepcija projekta zasniva se na uključivanju učenika srednjih škola u zanimljivo i kreativno takmičenje u izradi inovativne mobilne aplikacije za mlade osobe sa invaliditetom. Učenici formiraju timove i prijavljuju se za takmičenje. Tim učenika treba da poseduje adekvatna znanja iz oblasti programiranja na različitim mobilnim platformama. Svaki tim čine odabrani učenici (do 4 člana). Definisane teme za izradu mobilne aplikacije obuhvataju 4 kategorije fizičkih i mentalnih invaliditeta (lica bez vida i sluha, lica sa motornim hendikepom i deca sa smetnjama u razvoju). Izbor tehnike programiranja na mobilnoj platformi potpuno je slobodan.

U cilju postizanja visokih kvaliteta rada svih prijavljenih timova na projektu su prisutni i stručni mentori- saradnici iz različitih oblasti IKT (programiranja, mobilnih servisa, mrežnih sistema) koji će pomoći timovima učenika da usavrše aplikaciju i da istovremeno unaprede dosadašnja znanja iz oblasti programiranja.

Očekivani rezultati projekta

Podizanje nivoa kvaliteta života mladih osoba sa invaliditetom i njihove okoline, razvoj znanja i veština iz različitih oblasti društva uz upotrebu savremenih IKT alata, bolja interakcija i učešće u životu lokalne zajednice, veća samostalnost i pristupačnost raznim internet servisima, smanjenje nezaposlenosti mladih kroz kreiranje platforme za neformalno obrazovanje i kvalitetnu edukaciju, jačanje samopouzdanja u odnosima sa drugima, razvijanje komunikacionih veština i prevazilaženje informacionih barijera, osposobljavanje sebe i drugih na akciju, iskrenu i pravilnu komunikaciju, jačanje sistema vrednosti koji visoko vrednuje samoodgovornost.